Patientinformation

Livra Kvinnoklinik´s målsättning är att erbjuda dig som patient en personlig och individuell omsorg genom en väl genomtänkt vård.

Vi på Livra Kvinnoklinik vill att du som patient skall känna dig trygg och att du är i de bästa händer. Kvalitet under säkra förhållanden, omsorg, omtanke och personlig service är för oss en självklarhet.

Vi önskar med denna information kunna ge dig kunskap om vilka rättigheter och garantier som du har inom vården. Allt för att du som patient skall vara informerad om hur du går till väga om du anser att du blivit felbehandlad eller att vården hos oss inte levt upp till dina förväntningar. Vi kommer att göra vårt yttersta för att du skall bli nöjd med din vård. Vi tar gärna emot dina kommentarer på hur vi kan bli bättre. Tveka aldrig att kontakta oss vid eventuella frågor.

Vem lyssnar om du inte är nöjd med vården?

Hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Kraven har kommit till uttryck i olika lagbestämmelser och innebär främst att du som patient:

  • Får vård av god kvalitet
  • Ges ett gott omhändertagande
  • Visas omtanke och respekt
  • Ges information och lämnar samtycke till vården
  • I förtroende kan lämna uppgifter om sina personliga förhållanden

Om du anser att du blivit felbehandlad eller att vården hos oss inte levt upp till dessa krav, finns det olika möjligheter att få dina klagomål prövade.

Om du vill ha ersättning för skada m.m. som uppkommit i samband med undersökning, vård eller behandling, kan du ansöka om ersättning från vår ansvarsförsäkring.

Gäller det övrig hälso- och sjukvård kan du vända dig till vårdgivaren för upplysning om vilket försäkringsbolag han eller hon är försäkrad i.

Livra Kvinnoklinik´s försäkringsbolag:

Folksam 106 60 Stockholm
Telefon: 0771– 960960
www.folksam.se

Patientförsäkringen är ett krav (obligatorisk) enligt patientskadelagen och omfattar ersättningsskyldighet enligt densamma för personskada som orsakats patient i samband med av Livra Kvinnoklinik´s bedriven hälso- och sjukvård. Det krävs en utredning för att bedöma om vi är ersättningsskyldig men det behöver inte vara oaktsamhet/ vårdslöshet på samma sätt som i vanlig ansvarsförsäkring.

Du som patient anmäler skada direkt via nedan försäkring.

Folksam
patientskada@folksam.se
0771-950 950.

Det finns också möjlighet att kontakta:

Patientförsäkringsföreningen
Box 24 127
104 51 Stockholm
Karlavägen 108
104 51 Stockholm
www.pff.se

Om du fått dåligt bemötande eller behöver hjälp

Om du anser att du blivit dåligt bemött av hälso och sjukvårdspersonal eller behöver hjälp för att få den vård du vill ha, skall du i första hand kontakta:

Ansvariga hos oss på Livra Kvinnoklinik eller medicinsk ansvarigchef. I andra hand Patientnämnden och i tredje hand kontakta Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Patientnämnden

Patientnämnden är en rådgivande instans och har inga disciplinära befogenheter. De har som uppgift att ge rådgivning till patienter inom offentlig finansierad hälso- och sjukvård.

Patientnämnden fungerar som en opartisk instans för kontakt med både personal och patienter, de gör inga medicinska bedömningar. I ärenden hos IVO för inte patientnämnderna patientens talan.

IVO

Det är IVO som utreder patienters klagomål. Förr kunde man bara anmäla en person, numera kan man anmäla en händelse, även om man inte vet vem eller vad som orsakat den.

Du behöver inte ange eller veta vem som begått misstaget eller vad som orsakat skadan för att göra en anmälan. IVO har möjlighet att utreda inte bara enskilda individers handlingar utan hela händelsen. Den utredning som IVO gör, fokuserar på att hitta orsakerna till att det blev fel och vad som behöver göras för att det inte ska hända igen.

IVO kan också begära att legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal får prövotid. Det innebär att den aktuella personen står under särskild kontroll under tre år.

HSAN kan begära att legitimationen återkallas om personen under den tiden, åter visar sig olämplig i sitt yrke eller inte följer den plan som fastställts för prövotiden.

Om utredningen visar att en person är klart olämplig att utöva sitt yrke kan IVO begära att legitimationen återkallas utan prövotid.

Den som är patient eller har varit patient har alltid rätt att klaga på vården och göra en anmälan till IVO. Om patienten själv inte kan göra en anmälan, får anmälan i stället göras av en anhörig.

Anmälan skall vara skriftlig, egenhändigt undertecknad och i original. Anmälan kan göras på IVO:s blankett ”Anmälan om fel i vården” som finns att erhålla här på IVO:s hemsida.

Information om hur du gör en anmälan finns på IVO:s webbplats:

Anmälan ska innehålla:

  • Namnet på den vårdgivare eller personal som klagomålet gäller (om du vet det)
  • Den händelse som klagomålet avser
  • När händelsen inträffade
  • Ditt namn och din adress

Anmälan skickar du till:

Inspektionen för vård och omsorg
Avdelning Öst
Box 6202
102 34 Stockholm

IVO utreder i allmänhet inte händelser som är mer än två år gamla. Din anmälan till IVO blir en allmän handling och är enligt huvudregeln offentlig. Om det handlar om brister i kontakten mellan en patient och sjukvårdpersonal överlämnar IVO klagomålet till respektive berörd patientnämnd.

Vi är en privat gynekologimottagning, som gör det möjligt för dig att enkelt få tillgång till kunnig och personlig vård. Hos oss är du som patient i centrum. Vi bedriver vård av högsta kvalitet, på ett sätt så att du som patient också upplever detta.
040-39 65 39

Telefontider
Tisdagar samt torsdagar 10.00 - 12.00.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram